Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu, żeby korzystać z systemu

Zakup biletów on line

Regulamin

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W PÓŁNOCNYM CENTRUM SZTUKI – TEATR KOMEDIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
(obowiązuje od dnia 1.03.2022 r.)

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z wznowieniem działalności artystycznej Teatru Komedia w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (link do strony informacyjnej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia ).

Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia (dalej: Teatr).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej: Widzów, Uczestników)

 1. Zapraszamy do Teatru widzów, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:
  1. posiadania maseczki ochronnej oraz zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
  2. zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników;
  3. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Teatru;
  4. powstrzymania się od spożywania napojów lub posiłków;
  5. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu oraz aktualnych zasad, publikowanych na stronie: Kultura i rozrywka - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) .
 3. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów (Uczestników).
 2. W pomieszczeniach Teatru może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 jego powierzchni.
 3. Teatr jest otwierany dla widzów na 45 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 4. Osoby oczekujące na zewnątrz Teatru proszone są do zachowania dystansu 1,5 metra.
 5. Przy wejściu głównym do holu Teatru pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos oraz posiada ważny bilet.
 6. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu u obsługi widowni.
 7. Przed wejściem na foyer Teatru odbywa się kontrola biletów przy zachowaniu dystansu 1,5 metra.
 8. Widzowie po kontroli biletowej i wejściu na foyer Teatru proszeni są o stosowanie się do informacji i poleceń pracowników obsługi Teatru i bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni Teatru.
 9. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
 10. Jeżeli w spektaklu przewidziano przerwę, po zakończeniu I aktu w komunikacie głosowym zostanie podana informacja o długości przerwy i zaleceniu utrzymywania dystansu społecznego.
 11. Po zakończeniu spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez widzów.
 12. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższego wyjścia.
 13. Przy przemieszczaniu się wewnątrz Teatru zaleca się zachować dystans 1,5 metra.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach foyer oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety
  1. Toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
  2. Toalety są dodatkowo dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie.
  3. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń
  1. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.
  2. Podczas spektaklu służby porządkowe Teatru dokonują: przed i po przerwie dezynfekcji klamek i innych elementów często dotykanych.
 4. Wentylacja pomieszczeń
  1. Podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna.
  2. Wentylacja i klimatyzacja widowni (pobierająca w celu schłodzenia powietrze z zewnątrz) zostaje załączona na godzinę przed spektaklem i pozostaje włączona przez godzinę po spektaklu.
 5. Zachowanie dystansu społecznego
  1. Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.
  2. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  3. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 6. Personel Teatru
  1. Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów, wykonuje swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony dokonując regularnej dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych.
  2. Personel Teatru jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.
  3. Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.
 7. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
  Na terenie Teatru, w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://teatrkomedia.pl/ w zakładce (Wytyczne COVID-19), a także przy kasie biletowej.
 2. Każdy uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na terenie Teatru, w tym w kasie Teatru.
 4. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych, graficznych i pisemnych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Widzowie niestosujący się instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru.
 2. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
 3. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.