Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu, żeby korzystać z systemu

Zakup biletów on line

Regulamin

REGULAMIN

sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz rezerwacji biletów online na przedstawienia i wydarzenia artystyczne odbywające się w ramach repertuaru na scenie Teatru Komedia w Warszawie.

 2. Sprzedaż, rezerwacja i dystrybucja biletów prowadzona jest przez Teatr Komedia w Warszawie, zwany w dalszej części regulaminu Teatrem.

 3. Ceny wszystkich spektakli oraz wydarzeń artystycznych wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają stosowny podatek VAT. Podana przy każdym zamówieniu cena na bilecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży/ rezerwacji biletów online pomiędzy Zamawiającym, a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru Komedia www.bilety.teatrkomedia.pl i wymaga spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

   1. wypełnienie formularza zamówienia lub rezerwacji poprzez podanie danych Zamawiającego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe),

   2. zaakceptowania przez Zamawiającego warunków niniejszego regulaminu,

   3. złożenia przez Zamawiającego zamówienia/ rezerwacji online,

   4. uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty za zamówienie/ rezerwacje,

   5. otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.

 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia/ rezerwacji online.

 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widzów.

 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru zamówienia bądź rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do kasy biletowej Teatru kilku osób podających ten sam numer zamówienia bądź rezerwacji, upoważnioną do zakupu biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

 2. W sytuacjach spornych dotyczących zamówień Teatr zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osób posiadających zdublowane bilety.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2012.1382) sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.


II

ZAKUP BILETÓW ONLINE

 1. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na spektakle za pośrednictwem strony internetowej. Termin ten może być różny od rozpoczęcia sprzedaży w kasach biletowych Teatru. Jeżeli Teatr nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia na bilet będzie możliwe nie później niż na 2 (dwie) godziny przed godziną rozpoczęcia spektaklu, którego dotyczyć ma zamówienie.

 2. Teatr zastrzega sobie prawo do przesunięcia rezerwacji dokonanej przez Zamawiającego o jedno (1) miejsce, jeśli pomiędzy miejscami zarezerwowanymi przez Zamawiającego, a najbliższymi zarezerwowanymi lub sprzedanymi pozostała luka w postaci pojedynczego (1) miejsca. O takiej zmianie Zamawiający zostanie poinformowany drogą e-mailową.

 3. Jednorazowo Zamawiający może nabyć 10 biletów.

 4. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów, wykraczających ponad 10 szt. konieczny jest kontakt z Biurem Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, pod numerami telefonów: (22) 833 96 10, (22) 832 46 19 oraz mailowo na rezerwacja@teatrkomedia.pl.

 5. Za pośrednictwem strony internetowej nie ma możliwości zakupu biletów ulgowych. Bilety sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej sprzedawane są jako bilety normalne.

 6. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż 20 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć zamówienie na bilet/bilety. Po przekroczeniu wskazanego czasu nastąpi wygaśniecie witryny z biletami i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

 1. Zamawiający bilety po złożeniu zamówienia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zostanie wysłana automatycznie po otrzymaniu zamówienia przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać niezbędne informacje o spektaklu (tytuł, data, przypisane miejsca na widowni), numer zamówienia, informację o wartości zamówienia oraz link do płatności wraz z termin płatności.

 2. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej za pośrednictwem systemu eCard

 3. Za bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji odpowiada firma eCard S.A. zgodnie z własnym regulaminem. Kontakt telefoniczny 22 493 44 44 lub mailem bok@ecard.pl.

 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego eCard.

 5. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ustalonym terminie zostaje automatycznie anulowane o czym Zamawiający zostaje powiadomiony drogą mailową.


III

REZERWACJE BILETÓW ONLINE

 1. Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które spektakle z repertuaru Teatru będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany spektakl będzie możliwa. Jeżeli Teatr nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 2 dni przed planowanym przedstawieniem, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.

 2. Teatr zastrzega sobie prawo do przesunięcia rezerwacji dokonanej przez Zamawiającego o jedno (1) miejsce, jeśli pomiędzy miejscami zarezerwowanymi przez Zamawiającego, a najbliższymi zarezerwowanymi lub sprzedanymi pozostała luka w postaci pojedynczego (1) miejsca. O takiej zmianie Zamawiający zostanie poinformowany drogą e-mailową.

 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej nie więcej niż 10 biletów na dany spektakl.

 4. Teatr zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji składanych/nieopłacanych powyżej trzech razy na ten sam termin przez tego samego Zamawiającego.

 1. W celu umożliwienia przez Teatr rezerwacji większej liczby biletów, wykraczających ponad 10 szt., konieczny jest kontakt z Biurem Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00—17:00, pod numerami telefonów: 22 833 96 10, 22 832 46 19 oraz mailowo na rezerwacja@teatrkomedia.pl.

 2. Zamawiający bilety do rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej automatycznie mają przypisany bilet normalny. Ewentualny wybór biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego biletu w kasie biletowej Teatru.

 3. Zamawiający otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane automatycznie od otrzymania rezerwacji przez Teatr. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji będzie zawierać niezbędne informacje o spektaklu (tytuł, data, przypisane miejsca na widowni), numer rezerwacji, informację o wartości zamówienia oraz termin płatności, po upływie którego rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 4. Zakup biletu rezerwowanego poprzez stronę internetową możliwy jest w kasie biletowej Teatru w ciągu 2 (dwóch) dni od złożenia rezerwacji. Widzom opłacającym rezerwacje nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie biletu przed klientami Teatru, którzy nie dokonali rezerwacji.

 5. W przypadku nie odebrania rezerwacji w ustalonym terminie ta zostaje bezpowrotnie, automatycznie anulowana o czym Zamawiający zostaje powiadomiony drogą mailową.


IV

ODBIÓR BILETÓW ZAKUPIONYCH ONLINE

 1. Bilet zakupiony online zostanie przesłany drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, w formacie pliku PDF.

 2. Otrzymany bilet należy wydrukować czarnym tuszem na białym papierze na formacie A4.
  Nie należy zmniejszać rozmiaru biletu.

 3. Treść maila, oraz bilety należy zachować w tajemnicy.

 4. Bilet nie może być powielany. Obsługa teatru może odmówić wpuszczenia na salę widza, w przypadku zdublowanych biletów, a prawo do obejrzenia spektaklu ma osoba, która jako pierwsza zrealizowała bilet.


V
 

ZWROT BILETÓW

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta Teatr zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów ani zamian zakupionych biletów. Zapis ten dotyczy również widzów, którzy nie zrealizowali bądź nie odebrali w dniu przedstawienia zakupionych biletów.

 2. Prawo do zamiany biletu na inny termin, bądź zwrotu środków z tytułu zakupionych biletów nie przysługuje również w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu spektaklu.

 3. Wyjątek od reguły stanową spektakle odwołane.

3.1. Informacja o  odwołanych spektaklach jest przekazywana na stronie internetowej w aktualnościach. Teatr również bezzwłocznie informuje o tym fakcie Widzów w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu i/lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.

3.2. W przypadku odwołania spektaklu Widz posiadający bilet, pod rygorem utraty prawa do jego zwrotu, powinien zgłosić zwrot w kasie Teatru – nie później niż w dniu spektaklu, którego dotyczył Bilet, bądź w formie elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Teatr informacji o odwołaniu spektaklu nie później jednak niż w dniu spektaklu, którego dotyczył bilet.

3.3. W przypadku zwrotu biletu zakupionego w kasie biletowej, zwrot nastąpi po okazaniu w kasie Teatru biletu i dowodu zakupu (paragon/faktura).

3.4. W przypadku zwrotu biletów zakupionego przez internet, informację o zwrocie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres rezerwacja@teatrkomedia.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „ZWROT BILETU” oraz załączyć w formie załącznika bilet elektroniczny w formie PDF, potwierdzenie dokonania opłaty za zamówione bilety (skan/ plik w formacie PDF).

3.5. Pieniądze z tytułu zwrotu za bilet zostaną zwrócone w takiej formie, w jakiej Kupujący zapłacił za spektakl. W przypadku przelewów i zwrotów na kartę kredytową, zwrot środków nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zgłoszenia.

 1. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu płatności wraz z podaniem przyczyny jego nieuwzględnienia.


VI

VOUCHERY

 1. Vouchery do Teatru Komedia można nabyć:
  a) w kasie biletowej Teatru przy ul. Słowackiego 19A w godzinach jej pracy
  b) na stronie internetowej: https://bilety.teatrkomedia.pl/bony/vouchery-serie.html
  c) zamawiając je telefonicznie i wpłacając należność za zamówienie na konto Teatru Komedia: Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia Ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa Santander Consumer Bank 78 1090 1014 0000 0001 3515 4061. W tytule przelewu należy podać: opłata za vouchery, imię oraz nazwisko oraz telefon osoby kupującej.

 2. Ceny voucherów:

  a) 130 zł – voucher premium
  Posiadany voucher można wymienić w kasie biletowej Teatru Komedia przy ul. Słowackiego 19A lub na stronie internetowej Teatru Komedia na bilet wstępu na wybrany spektakl we wszystkich strefach cenowych

  b) 100 zł – voucher
  Posiadany voucher można wymienić w kasie biletowej Teatru Komedia przy ul. Słowackiego 19A lub na stronie internetowej Teatru Komedia na bilet wstępu na wybrany spektakl z wyłączeniem biletów w I Strefie oraz w Strefie Premium

 1. Voucher należy wykorzystać w ciągu 120 dni od dnia zakupu.

 2. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.

 3. Vouchery nie obowiązują na spektakle gościnne, premiery galowe, spektakle sylwestrowe, spektakle zamknięte oraz spektakle łączone.

 4. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.

 5. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera kasa nie zwraca różnicy. Brak możliwości zamiany vouchera na bilet w wyższej strefie cenowej za dopłatą.

 6. Podczas dokonywania rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo prosimy o podanie numeru vouchera.

 7. Za niewykorzystane vouchery kasa nie zwraca pieniędzy.


VII

WEJŚCIÓWKI

 1. Wejściówki sprzedawane są w cenie: od 45 zł do 100 zł w zależności od spektaklu.

 1. Dostępne są do zakupu w kasie biletowej Teatru Komedia na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

 1. Wejściówki nie są dostępne na spektakle objęte wcześniejszą bonifikatą.

 2. Liczba wejściówek jest ograniczona.

 3. Zakup wejściówki nie gwarantuje miejsca siedzącego na widowni Teatru Komedia. Ewentualne miejsce siedzące wskaże obsługa widowni.

 4. Osoby posiadające wejściówki uprasza się, o niezajmowanie miejsc na widowni przed uprzednim wskazaniem ich przez pracownika Teatru.


VIII

REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi, pytania bądź reklamacje dotyczące funkcjonowania strony sprzedażowej i rezerwacyjnej Teatru należy przesłać na adres rezerwacja@teatrkomedia.pl wpisując w tytule wiadomości „REKLAMACJA”

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje dotyczące sprzedaży i/lub rezerwacji biletów online wymagają zgłoszenia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.

 4. Pozostałe reklamacje mogą być przesyłane nie później niż 7 (siedem) dni od daty powzięcia przez Widza informacji o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu, które jest przyczyną reklamacji. Momentem dotarcia reklamacji, jest data jej otrzymania. Reklamacja wysłana po upływie 7 (siedmiu) dni nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

 5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja teatru o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
  Składający reklamacje o decyzji Teatru zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 1. Teatr zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji ze składającym reklamację.

 2. Widz ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.


VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji, Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia i/lub rezerwacji w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów i produktów online. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów jak również w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych Teatru Komedia, o nowych produktach i usługach oraz działaniach podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi), jak również w celu archiwizacji danych.

 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.

 3. W celu obsługi systemu płatniczego online, Teatr przekazuje firmie eCard dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez eCard w ramach systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez eCard obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych eCard staje się ich administratorem. Powierzenie eCard przez Teatr przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Teatrem a E-Card oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.

 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.


VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywane są jest zakupy i rezerwacje biletów przez Zamawiających.

 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 3. Wszystkie informacje dotyczące repertuaru, cennika biletów oraz godzin pracy Teatru dostępne są na stronie internetowej Teatru (www.teatrkomedia.pl).

 4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 5. Spektakle i wydarzenia kulturalne zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na salę widowni osób spóźnionych. Spóźnieni widzowie zostaną wypuczeni na widownie w dogodnym momencie wyznaczonym przez obsługę widowni podczas trwania przedstawienia, bądź bezpośrednio po przerwie.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Teatru, w kasie biletowej Teatru oraz na stronie internetowej www.teatrkomedia.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się „Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Komedia” dostępny w kasie Teatru oraz na stronach Witryny.

 7. Teatr zastrzega sobie nieograniczone czasem, prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Terminem dokonania zmian w Regulaminie jest termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu, Teatr zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej. Widzowie korzystający z Regulaminu zobowiązani są do bezwarunkowego zaakceptowania takiej formy powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

 

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W PÓŁNOCNYM CENTRUM SZTUKI – TEATR KOMEDIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

(obowiązuje od dnia 1.10.2021 r.)

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z wznowieniem działalności artystycznej Teatru Komedia w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (link do strony informacyjnej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).
Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia (dalej: Teatr).


I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej Uczestników)

 1. Zapraszamy do Teatru widzów, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:
  1. posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
  2. zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników;
  3. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do Teatru.
  4. powstrzymania się od spożywania napojów lub posiłków.
  5. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 3. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.

II. ORGANIZACJA WIDOWNI

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów (Uczestników).
 2. Teatr udostępnienia widzom nie więcej niż 75 % miejsc zgodnie z planem widowni uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.
 3. W każdym spektaklu lub wydarzenie może wziąć udział maksymalnie 250 widzów.
 4. W pomieszczeniach Teatru może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m 2 jego powierzchni.
 5. Teatr jest otwierany dla widzów na 45 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 6. Oczekujący na zewnątrz Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 metra.
 7. Przy wejściu głównym do holu Teatru pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos oraz posiada ważny bilet.
 8. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu w kasie biletowej.
 9. Przed wejściem na foyer Teatru odbywa się kontrola biletów przy zachowaniu dystansu 1,5 metra.
 10. Widzowie są proszeni o zastosowanie do informacji i poleceń pracowników obsługi Teatru i bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
 11. Podczas przerwy zaleca się pozostanie na swoich miejscach.
 12. Po zakończeniu I aktu w komunikacie głosowym zostanie podana informacja o długości przerwy i zaleceniu utrzymywania dystansu społecznego.
 13. Po zakończeniu spektaklu obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania widowni przez widzów.
 14. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższego wyjścia.
 15. Przy przemieszczaniu się wewnątrz Teatru zaleca się zachować dystans 1,5 metra.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach foyer oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety
  1. Toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
  2. Toalety są dodatkowo dezynfekowane dwukrotnie podczas spektaklu: przed i po przerwie.
  3. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń
  1. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.
  2. Podczas spektaklu służby porządkowe Teatru dokonują: przed i po przerwie dezynfekcji klamek i innych elementów często dotykanych.
 4. Wentylacja pomieszczeń
  1. Podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna.
  2. Wentylacja i klimatyzacja widowni (pobierająca w celu schłodzenia powietrze z zewnątrz) zostaje załączona na godzinę przed spektaklem i pozostaje włączona przez godzinę po spektaklu.
 5. Zachowanie dystansu społecznego
  1. Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.
  2. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  3. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 6. Personel Teatru
  1. Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów, wykonuje swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony dokonując regularnej dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych.
  2. Personel Teatru jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem.
  3. Personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.
  4. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym wydarzeniu.
 7. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
  Na terenie Teatru, w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, które podlegają utylizacji zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS.
 8. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi
  1. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  2. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://teatrkomedia.pl/ w zakładce (Wytyczne COVID-19) , a także przy kasie biletowej.
 2. Każdy uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na terenie Teatru, w tym w kasie Teatru.
 4. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Widzowie niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru.
 2. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
 3. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.